"ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บบล็อก ของ sirinapa Mulalin"

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

            ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2497 เดิมมีชื่อว่าวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง(Chombueng Village Institute) โดยก่อตั้งเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด "วิทยาลัยหมู่บ้าน" ของประเทศตุรกีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง 4 ประการ คือ

1. เพื่อแก้ปัญหาการคลาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรกเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน
2. เพื่อปลูกฝันักศึกษาครูให้รักอาชีพครูโดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายแบบ เพื่อนำความรู้ความชำนาญไปลงมือปฏิบัติได้
3. เพื่อให้นักศึกษาครูปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือการเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีสติ
4. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง ในระยะแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี โดยรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศซึ่งสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าเรียนเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
อ่านต่อ

ประวัติส่วนตัว,,,

ชื่อ,,,นางสาวศิรินภา     มุลาลินน์
ชื่อเล่น,,,,ตะวัน
วิชา,,,เทคโนโลยีสารสนสำหรับครู PC9203
อาจารย์ผู้สอน,,,อ.สุจิตตรา   จันทร์ลอย
ภูมิลำเนาเจ้าของบล็อก,,,สุรินทร์
ทัศนคติ,,,ฟันหลุดเพราะแข็ง   ลิ้นอยู่เพราะอ่อน
ความสามารถพิเศษ,,,กีฬา
E-mail,,,,takabpom_210235@hotmail.com
Tel,,,0898489912